Αιτήσεις για δωρεάν προγράμματα των ΚΔΑΠ του Ηρακλείου

Αιτήσεις για δωρεάν προγράμματα των ΚΔΑΠ του Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα των ΚΔΑΠ του δήμου Ηρακλείου καλούνται να καταθέσουν όσοι γονείς ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους για την περίοδο 2018-2019.

Η αίτηση  που υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  θα αποσταλεί έως 03/07/2018 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

Οι μητέρες/πατέρες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  α) στα Κ.Δ.Α.Π. Δ. Ηρακλείου και β) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου  στην Διονυσίου 13 Α Νέα Αλικαρνασσός καθώς και  στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Η αίτηση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Κ.Δ.Α.Π. Δ. Ηρακλείου :

ΚΔΑΠ Ν. Αλικαρνασσού,1ο Δημ. Σχ. Ν. Αλικαρνασσού, Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός τηλ. επικ.:2810332030

ΚΔΑΠ Ξηροποτάμου,43ο Δημ. Σχ., Σπύρου Μουστακλή στον Ξηροπόταμο, πλησίον του κολυμβητηρίου τηλ. επικ.:2810256547

ΚΔΑΠ Τριών Βαγιών, 45ο Δημ. Σχ. Ζεύξιδος, Τρεις Βαγιές

τηλ. επικ.: 2810250330

ΚΔΑΠ Αγίου Ιωάννη-Νέα Αλάτσατα,20ο Δημ. Σχ, Πεζόδρομος Ορφέως 3, (απέναντι από τη Β΄ ΔΥΟ), τηλ. επικ.: 2810322162

ΚΔΑΠ Κέντρου, 6ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,

τηλ επικ.:2810226174

ΚΔΑΠ Θερίσσου – Μασταμπά, 30Ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου,

τηλ επικ. 2810253392,Πυράνθου 44

ΚΔΑΠ Τεμένους, Προφήτης Ηλίας, τηλ. Επικ.: 2810871637

ΚΔΑΠ Γοργολαΐνη, Ασίτες, τηλ. επικ.: 2810861542

ΚΔΑΠ Παλιανής, Αυγενική, τηλ. επικ. : 2810791207

Τηλ. επικ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) : 2813409852 (Τζουλιαδάκη Κατερίνα)

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από χώρες εκτός Ε.Ε.,  απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.  Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

Β)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση καθώς και επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία ή προξενείο της χώρας όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους 2017 και των δύο μερών.

Σε περίπτωση που ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης.

Σε περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/ος είναι χήρα/ος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Σε περίπτωση διάζευξης, απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (από Μητρόπολη σε περίπτωση  θρησκευτικού γάμου ή από το Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου),  εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη,

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), το οποίο έντυπο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσα Πρόσκλησης (13/6/2018)

Σε περίπτωση ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

Γ)   Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)  για το οικονομικό έτος 2017 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017).

Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις:

€27.000           2 παιδιά

 

€30.000           3 παιδιά

 

€33.000           4 παιδιά

 

€36.000           5 παιδιά και άνω

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των €36.000

Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου  (εκκαθαριστικό σημείωμα).  Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Ειδικότερα λαμβάνεται υπόψιν το συνολικό Οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό αποτυπώνεται στην 5η γραμμή του πεδίου Γ.2 Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ. της πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του φόρου για το φορολ. Έτος 2017.

Δεδομένου ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους και ως εκ τούτου εκδίδεται κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα (εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, ήτοι λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση), οι έγγαμες μητέρες, που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του συζύγου τους. Εάν όμως η μητέρα εμπίπτει στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα,  τότε μαζί με το εκκαθαριστικό της θα πρέπει να προσκομίσει και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επιτρέπει την κατάθεση της χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και  ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το ποσοστό της αναπηρίας  από Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο.

με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της,  απαιτείται : Βεβαίωση Πιστοποίησης Αναπηρίας σε ισχύ και το ποσοστό της αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο.

Διαδικασία εισόδου αιτούσας:

Με την είσοδο στην «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση» γίνεται η πιστοποίηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε με τα διαπιστευτήρια του TAXISNET.

Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του τους κωδικούς του TAXISNET καθώς επίσης και το Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α του ίδιου και του συζύγου του όπως επίσης και τα Α.Μ.Κ.Α των παιδιών εάν αυτά δεν αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση», θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ,  να εκτυπώνεται  και να αποστέλλεται  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και 03/07 στην ακόλουθη Διεύθυνση με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2018-19

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. : www.eetaa.gr

είτε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ηρακλείου (Τζουλιαδάκη Κατερίνα 2813409852  08:00 -15:00 Δευτ.-Τρ.-Πέμπ.) και  στα κατά τόπους ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου ( 13:30 με  21:00 από τις 18-6-18 έως 22-6-18 και  08:00 – 15:00 από 25-6-18 έως 3-7-18)