Αυτοί είναι οι νέοι βασικοί μισθοί των ναυτικών στα τουριστικά σκάφη

Αυτοί είναι οι νέοι βασικοί μισθοί των ναυτικών στα τουριστικά σκάφη

Την νέα συλλογική σύμβαση των ναυτικών που υπάγονται στην ΕΠΕΣΤ, κυρώνει με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας κ. Σαντοριναίος όπου καθορίζονται οι νέοι βασικοί μισθοί των ναυτικών στα τουριστικά σκάφη

Η Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των Επαγγελματικών Τουριστικών Πλοίων μελών της ΕΠΕΣΤ, του ν. 4256/2014 ή του εκάστοτε νόμου που διέπει τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία, τα οποία εκτελούν επαγγελματικούς πλόες.

Για τα έτη 2018 και 2019 ο μηνιαίος βασικός μισθός των ναυτικών των υπηρετούντων επί των πιο πάνω πλοίων ορίζεται ως ακολούθως:

 

Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής του ναυτικού παντός βαθμού και ειδικότητας και εφόσον δεν παρέχεται, ορίζεται στα 15,00 €.

Ο μισθός ασθενείας για την περίθαλψη του ναυτικού εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής, καθορίζεται σε ποσοστό ενενήκοντα πέντε επί τοις εκατό (95%) του μισθού ενεργείας, ήτοι του μισθού της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ο μισθός ασθενείας για την περίπτωση νοσηλείας του ναυτικού εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής στην ξηρά καθορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του μισθού ενεργείας της Συλλογικής Σύμβασης και με το αντίτιμο τροφής του.

Οι αξιωματικοί και τα κατώτερα πληρώματα δικαιούνται νοσηλείας εις Νοσοκομεία ή Κλινικές αντίστοιχα των υπό του NAT-ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ προσφερομένων σε περίπτωση τέτοιας νοσηλείας.

Προκαταβολές και εξοφλήσεις μισθού

Με την ναυτολόγησή τους οι ναυτικοί δικαιούνται προκαταβολής μέχρις ενός 15ημέρου. Στους λιμένες της αλλοδαπής και εφόσον επιτρέπεται υπό των εκεί Τοπικών Αρχών η χορήγηση στον Πλοίαρχο (ή Κυβερνήτη) συναλλάγματος, δύναται να χορηγηθεί στον ναυτικό προκαταβολή σε ξένο νόμισμα, ίση προς το ήμισυ (1/2) των ημερομισθίων της παραμονής του πλοίου στην αλλοδαπή, εφόσον μόνον υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης συναλλάγματος παρά του Πλοιοκτήτη.

Η εξόφληση των πάσης φύσης αποδοχών του ναυτικού, δηλαδή του μισθού, υπερωριών, αποζημίωσης, ειδικής αμοιβής των Κυριακών κ.λπ., θα γίνεται με λογαριασμό μισθοδοσίας (WAGES ACCOUNT) ή με απλή απόδειξη. Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο ναυτικός σε συνάλλαγμα, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ βάσει της επίσημης τιμής αγοράς της Τράπεζας κατά την ημέρα καταβολής τους (εφόσον βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης συναλλάγματος).

Οι καταβολές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται σε ευρώ με μόνη εξαίρεση τις καταβολές στο εξωτερικό, οι οποίες όμως είναι δυνητικές ή θα συμφωνούνται ειδικότερα μεταξύ του Πλοιοκτήτη και του Ναυτικού.

Άδειες

Κάθε ναυτικός δικαιούται ετήσια άδεια (απουσία) μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων ή για περιόδους απασχόλησης μικρότερες του ενός (1) έτους, ανάλογο μέρος αυτής σύμφωνα με τους όρους απόκτησης δικαιώματος και χορήγησης τέτοιας αδείας που καθορίζεται από αυτήν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  Ο ναυτικός δικαιούται αδείας (96) ενενήκοντα έξι ημερών το χρόνο, υπολογιζόμενη σε (8) οκτώ ημέρες ανά μήνα υπηρεσίας του, για δε τις τυχόν ολιγότερες του μήνα ημέρες δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα (η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, κατά τα ισχύοντα περί NAT).

Κατά τις ημέρες της αδείας του ο ναυτικός δικαιούται του αναλογούντος σε αυτές μισθού ενεργείας βασικού μισθού και επιδομάτων ως και του οριζόμενου αντιτίμου τροφής. Για τον υπολογισμό της άδειας το ημερομίσθιο καθορίζεται εις 1/22 του τρέχοντος μισθού.

Η άδεια παρέχεται σε όλους από τον Πλοιοκτήτη ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού από τον Πλοίαρχο (ή Κυβερνήτη), εφόσον κατά την κρίση του το επιτρέπουν οι ανάγκες του σκάφους, δύναται δε να χορηγείται και κατά την παραμονή του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε λιμένα για επισκευές, ετήσια επιθεώρηση κ.λπ., του ναυτικού υποχρεωμένου να αποδεχθεί την παρεχόμενη άδεια. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι ανάγκες του πλοίου δεν επιτρέπουν την χορήγηση αδείας, η χορήγηση κατ’ επιλογήν του ναυτικού είτε αναβάλλεται διά τον κατάλληλο χρόνο είτε θεωρείται ως παρασχεθείσα, καταβαλλομένου σε τέτοια περίπτωση εις τον ναυτικό του αναλογούντος μισθού μετά του αντιτίμου τροφής, έστω και αν αυτός παραμένει και διατρέφεται επί του πλοίου.
dikaiologitika.gr