Ένταξη των νέων αγροτών της Κρήτης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης»

Ένταξη των νέων αγροτών της Κρήτης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης»

Να αυξηθούν οι πιστώσεις και να γίνει ένταξη όλων των υποψηφίων νέων γεωργών της Κρήτης στο πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014-2020”, ζητά άμεσα από τον Υπουργό Ευάγγελο Αποστόλου και τους αρμόδιους Θεσμικούς φορείς η Περιφέρεια Κρήτης. Το αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος στον Πρωτογενή τομέα Μανόλης Χνάρης, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει ότι οι 325 επιλαχόντες της Κρήτης διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και προσόντα να ενταχθούν, ενώ επίσης αναφέρει ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος στο νησί που έχουν εγκριθεί είναι 1.372 αγρότες. Συγκεκριμένα η επιστολή που έστειλε ο κ. Χνάρης στον Υπουργό και στους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς, (Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Α.Α. Λ. Λ. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Λ. Λ.)

έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων στο Υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, στην Περιφέρεια Κρήτης, σε σύνολο 1.766 αιτήσεων, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι 1.697 και οι απορριπτόμενοι 69. Σύμφωνα με την προγραμματική υπερδέσμευση στην Περιφέρεια μας, το ποσό των 3.550.459 ευρώ, αντιστοιχεί μόνο σε 140 επιλαχόντες, με αποτέλεσμα η τελική κατάταξη να διαμορφώνεται ως εξής:

1.372 δικαιούχοι και 325 επιλαχόντες, οι οποίοι παραμένουν εκτός προγράμματος.

Ο αριθμός των 325 υποψήφιων νέων γεωργών που δεν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι σημαντικός και αντιστοιχεί περίπου στο 20% των επιλέξιμων υποψηφίων. Οι νέοι αυτοί, αφενός δεν έχουν την δυνατότητα ένταξης σε τυχόν άλλη πρόσκληση και αφετέρου δεν έχουν ίδια δικαιώματα και προνόμια με τους δικαιούχους, στα κριτήρια βαθμολογίας και στο ποσοστό ενίσχυσης, στα πλαίσια του Υπομέτρου 4.1 (Σχ. Βελτίωσης) του ΠΑΑ.

Ωστόσο, πρόκειται για υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Μπορούν δε, να συμβάλλουν στην ηλικιακή ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ικανοποιώντας τους στόχους του παρόντος προγράμματος.

Θεωρούμε ότι η ευκαιρία που προσφέρεται μέσω τον ΠΑΑ 2014 -2020 για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου και των ευρύτερων περιοχών, είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την Κρήτη, όπου ο πρωτογενής τομέας είναι βαρύνουσας σημασίας.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω η Περιφέρεια μας, κρίνει απαραίτητη την ένταξη όλων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις στο πρόγραμμα, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με την ανάλογη αύξηση των πιστώσεων και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας».