«Κλεισθένης Ι»: 22 αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους στους δήμους

«Κλεισθένης Ι»: 22 αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους στους δήμους

22 Διατάξεις του «Κλεισθένη Ι» που αφορούν εργαζόμενους στους δήμους καταγράφει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Όπως τονίζει: «Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 133/19-7-2018 ο Νόμος 4555/2018 με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση τα Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση τω αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ο οποίος συμπεριλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού», προσθέτει.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ_ΑΛΛΑΓΕΣ
aftodioikisi.gr