Κορρές: Θα διαρκέσει 4 εβδομάδες η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Nissos

Κορρές: Θα διαρκέσει 4 εβδομάδες η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Nissos

Τέσσερις εβδομάδες θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι της Κορρές δύναται να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης της Nissos Holdings, με έναρξη στις 26.03.2018 στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 23.04.2018, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η Nissos Holdings προσφέρει το ποσό των €5,08 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που της προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα. Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος.

Ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 21.03.2018, ο Προτείνων απέκτησε, μέσω Χ.Α., 936.049 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου [6,89%] του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα και προέβη στις κατά νόμο ανακοινώσεις. Συνεπώς κατά την 21.03.2018, ο Προτείνων κατέχει άμεσα 12.774.113 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που η εταιρεία με την επωνυμία “Nissos Holdings είχε απευθύνει προς τους μετόχους της Κορρές, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ έκαστη τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Nissos ξεκίνησε την 7η Φεβρουαρίου 2018 τη διαδικασία της

Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως το σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.

Με την από 24 Δεκεμβρίου 2017 Επενδυτική Συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 27η Δεκεμβρίου 2017, ρυθμίστηκαν οι όροι για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Nissos αφενός της εταιρείας NHPEA Maiden Holding B.V. με πλειοψηφικό ποσοστό ελέγχου και αφετέρου του κ. Γεώργιου Κορρέ (ο οποίος ήταν ο μοναδικός μέχρι τότε μέτοχος της Nissos), της εταιρείας Profex Inc. καθώς και των κ.κ. Απόστολου Κορρέ και Ελένης Φιλίππου.

Στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της Επενδυτικής Συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

Την 2α Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε η εισφορά από τον κ. Γεώργιο Κορρέ προς τον Προτείνοντα συνολικά 3.240.082, ήτοι 23,85%, των μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης. Η εν λόγω εισφορά σε είδος έγινε σε κάλυψη αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος που αποφασίστηκε την 28.12.2017 και για την οποία εκδόθηκαν και διατέθηκαν 3.240.082 νέες μετοχές στον κ. Γεώργιο Κορρέ, ο οποίος ήταν τότε ο μοναδικός μέτοχος του Προτείνοντος. Οι εισφερόμενες μετοχές αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος κατά την προηγούμενη της απόφασης για την ως άνω αύξηση ημέρα, ήτοι κατά την 27η Δεκεμβρίου 2017 σε €4,91 ανά μετοχή.  Περαιτέρω ο Προτείνων απέκτησε κατά την 31.01.2018, από την Arneta Ltd (με απώτατη ελέγχουσα την κα. Αλεξία Δαυίδ), τον κ. Περικλή Σταματιάδη (άμεσα και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Aggina Investment Ltd), τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την Damma Holdings A.E. (με απώτατο ελέγχοντα τον κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο) μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 13,25%, 12,73%, 6,61% και 5,12% αντίστοιχα, καθώς και επιπλέον ποσοστό 19,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει συμφωνητικών εξαγοράς μετοχών που συνήψε με λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, ήτοι συνολικό ποσοστό 57,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή κτήσης €5,08 ανά Μετοχή.

Η ως άνω εξαγορά καλύφθηκε με αύξηση που έγινε μέσω καταβολής μετρητών και παραίτησης του δικαιώματος προτίμησης του κ. Γεωργίου Κορρέ υπέρ των NHPEA και Profex και την έκδοση 9.518.263 νέων μετοχών του Προτείνοντος ονομαστικής αξίας €0,39 και τιμής έκδοσης €5,08. Μέσω της εν λόγω αύξησης, οι NHPEA και Profex απέκτησαν 56,0% και 14,0%, αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των €48,3 εκατ.

Παράλληλα, κατά την 31.01.2018, ο κ. Απόστολος Κορρές και η κα. Ελένη Φιλίππου, εισέφεραν στον Προτείνοντα 187.520 και 648.250 μετοχές της Εταιρείας αντίστοιχα, ήτοι 1,38% και 4,77% των μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 εκάστης και ανέλαβαν αντίστοιχα 187.670 και 648.769 μετοχές του Προτείνοντος, προκειμένου να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής ήτοι 1,38% και 4,77% αντίστοιχα και στον Προτείνοντα. Οι εισφερθείσες μετοχές αποτιμήθηκαν στην τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος, ήτοι €5,08.

Συνεπεία των ανωτέρω και δεδομένου ότι πριν τις άνω ενέργειες ο Προτείνων κατείχε ήδη άμεσα 3.240.082 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 23,85% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την 31.01.2018, ο Προτείνων απέκτησε περαιτέρω 8.597.982 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 63,28% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου κατέστη κύριος συνολικά 11.838.064 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 87,13% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι:

(i) ο κ. Γεώργιος Κορρές, (ii) η Μorgan Stanley ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος, (iii) οι, MS Holdings Incorporated, Morgan Stanley Private Equity Asia IV Inc., Morgan Stanley Private Equity Asia IV L.L.C., North Haven Private Equity Asia IV Limited Partnership, North Haven Private Equity Asia IV Holdings Limited, NHPEA IV Holdings Coöperatief U.A. και η NHPEA Maiden Holding BV που ελέγχονται από την Μorgan Stanley και μέσω των οποίων η τελευταία ελέγχει τον Προτείνοντα, καθώς και (iv) τα λοιπά πρόσωπα που ελέγχονται (κατά την έννοια του άρθ. 3 παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007) από τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την Μorgan Stanley (από κοινού τα “Συντονισμένα Πρόσωπα”).

Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ορίζεται στην παρ.4 ακολούθως) κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 ακολούθως). Επίσης ανακοίνωσε ότι όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται

Προσφερόμενο τίμημα

Η Nissos Holdings προσφέρει το ποσό των €5,08 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που της προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα. Το Προσφερόμενο Τίμημα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια “δίκαιου και εύλογου” ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθ. 9, παρ. 4 του Νόμου, και τα οποία είναι τα κάτωθι: (α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να  υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 31η Ιανουαρίου 2018, (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή τυχόν άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 31η Ιανουαρίου 2018 και (γ) η τιμή που προσδιορίζεται στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή.

Περίοδος αποδοχής-διαδικασία αποδοχής της δημόσιας πρότασης

Η περίοδος αποδοχής κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύναται να δηλώνουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Διαχειρίστριας στην Ελλάδα θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 26.03.2018 στις 8:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξει στις 23.04.2018, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Εναλλακτικά, Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (στο εξής το “Σ.Α.Τ.”) στο οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τους (στο εξής ο “Χειριστής”) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006, ήτοι μέχρι και την 25.04.2018.

Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος αναμένεται να είναι η 27.04.2018. Η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε καθέναν πωλητή – Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στη Διαχειρίστρια, είτε δια πίστωσης μέσω του χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του, είτε δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, είτε δι’ εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος με τους προαναφερθέντες τρόπους, από το κατάστημα της Διαχειρίστριας όπου έγινε η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής, στο οποίο θα προσέλθει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζοντας έγκυρο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.
capital.gr