Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για υπολογισμό αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης

Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για υπολογισμό αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 47/2017 του ΕΦΚΑ σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

«Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω- ΣΤΥ), στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 τεύχος Α’/13-9-201 7) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 τόσο από 13.5.2016 όσο και από 1.1.2021 και μετά, όταν ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2002 και εξής υπολείπεται των πέντε ή των δέκα ετών αντίστοιχα.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει να λάβουν γνώση αυτής της εγκυκλίου καθώς και των συνημμένων της ενυπογράφως.»
aftodioikisi.gr