Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Βιάννου μετά τις καταστροφές

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Βιάννου μετά τις καταστροφές

Ρύθμιση για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα υπάρξει στο Δήμο Βιάννου, λόγω της κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή σε σχετική ανακοίνωση της:

“Ο Δήμος Βιάννου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το από 1711/2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και λόγω της υφιστάμενης κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 52 του Ν.4483/17 για όλες τις οφειλές προς τον Δήμο που έχουν βεβαιωθεί έως 30/9/2017 και οι οποίες μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Ταμείου), να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

α/α Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή

Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμής καταβολής

2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

25 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

49 έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

.73 έως 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής Β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4508/2017 υποβάλλεται το αργότερο έως την 28/02/2018.

Γ. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. Δ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Ε. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. δ)Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο: 2895340122″.