Τι αλλάζει στη σύσταση των ΕΠΕ

Τι αλλάζει στη σύσταση των ΕΠΕ

Τη σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με πρότυπο καταστατικό, αντί για συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως ισχύει σήμερα, αλλά και την κατάργηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε περίπτωση λύσης της, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές αλλαγές που εισάγει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιούνται / συμπληρώνονται τα άρθρα του νόμου 3190/1955. Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  • Μείωση του ποσοστού της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τα ¾ επί των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων σε 2/3.
  • Κατάργηση της υποχρεωτικής προσφυγής στο δικαστήριο για την ανάκληση διαχειριστή ορισμένου από το καταστατικό καθώς και για τον ορισμό της αξίας των εταιρικών μεριδίων στις περιπτώσεις μεταβίβασης τους αιτία θανάτου.
  • Κατάργηση της διοικητικής έγκρισης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ που προέρχεται από χώρα της ΕΕ.
  • Η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μιας ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 ευρώ.
  • Κατάργηση της διπλής δημοσιότητας (μητρώο ΕΠΕ & Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήμερα και αντικατάσταση από την ενιαία δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ.
  • Προστίθεται στις αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας.
  • Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζονται και άλλα θέματα του υπουργείου Οικονομίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται αλλαγές για το υπαίθριο εμπόριο οι οποίες είναι οι εξής;

  • Αίρεται η προϋπόθεση της μη λήψης σύνταξης αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
  • Ρυθμίζονται θέματα απώλειας θέσης για τον επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.
  • Παρατείνεται έως την 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν την 31η Μαρτίου 2018) οι ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Τέλος με άλλη διάταξη μειώνεται η συνδρομή των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων προς την Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.) στο δύο τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων τους από 2 τοις εκατό που ισχύει σήμερα.
capital.gr