Τίτλοι τέλους για όλα τα αυτόνομα ταμεία κύριας ασφάλισης

Τίτλοι τέλους για όλα τα αυτόνομα ταμεία κύριας ασφάλισης

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστασίου Πετρόπουλου –βάσει των διατάξεων που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου – για την παύση της λειτουργίας των παρακάτω εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους από 01.01.2017. Οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί  που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ και παύουν να λειτουργούν είναι οι ακόλουθοι:

Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
α. Κλάδος κύριας σύνταξης
– Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
– Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
– Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ)

β. Κλάδος ασθένειας.
-Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα

γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικο-δόμων (ΕΛΔΕΟ)

Β. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε.).

α. Κλάδος κύριας ασφάλισης
-Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. – Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημε- ρίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
– Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
– Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
– Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικο-νοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης. στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλή- λων Πρακτορείου Αθηνών
– Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης
– Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)

β. Κλάδος ανεργίας και δώρου. αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
– Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
– Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών

γ. Κλάδος Υγείας. αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
– Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
– Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
– Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
– Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση
– Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων
– Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4075/2012 (Α’ 89).

β. Κλάδος Υγείας
– Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
– Τομέας Υγείας Υγειονομικών
– Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
– Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
– Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
– Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
– Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων
– Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.

Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
– Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ.
– Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.

β. Κλάδος Υγείας
– Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

Ε. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
– Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του Ν. 4169/1961 (Α’ 81)
– Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997 (Α’ 15)
– Κλάδος Υγείας. δ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα

ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)

Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
α. Κλάδος Υγείας. αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.- Η.Σ.Α.Π)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.- ΗΛΠΑΠ)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. – Ε.Τ.Ε.)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.)
– Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εται- ρίας “ΕΘΝΙΚΗ” (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ). Τεύχος Β’ 3/05.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 θθ. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..

Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT).

Η από 01.01.2017 κατάργηση των θέσεων των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, πλην του NAT και του ΟΓΑ.

Δημήτρης Κατσαγάνης, Capital