Ασφάλιση όσων απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα

Ασφάλιση όσων απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα

Τις τελευταίες μέρες διακινούνται δημοσιεύματα σε διάφορα portals και εφημερίδες, αναφορικά με την υποτιθέμενη κατάργηση του εργόσημου με το οποίο ασφαλίζονται οι εργάτες γης, σύμφωνα με τον νόμο 3863/10.

Ωστόσο, με την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.61327/1484/2016, διευκρινίζεται ότι:

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του 4387/16, ασφαλίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 (παράγραφοι 2α, 2β, 2γ και 2δ), με μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20% επί της βάσης υπολογισμού από 1/1/2022 με τα γνωστά μεταβατικά στάδια κατ’ έτος έως τότε.

β) οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με αμοιβή σε αγροτικές εργασίες της πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 52 του ν.3518/2006, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και το μέγεθος αυτών, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής (βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων) εργάτες φυτικής παραγωγής (μανιτάρια, φύκια κ.λ.π.), αλιεργάτες, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016, καταβάλλουν από 1.1.2017 μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή με ποσοστά εισφορών που επιμερίζονται σε εργαζόμενο και εργοδότη, κάτι το οποίο γίνεται ήδη με το εργόσημο.

Ειδικότερα, η ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Κύριας Σύνταξης, για τους ανωτέρω ορίζεται ως εξής:

  • για το έτος 2017 σε 15,5% (1,67% ασφαλισμένου και 13,83% εργοδότη),
  • για το έτος 2018 σε 17,01% (3,34 % ασφαλισμένου και 13,67 % εργοδότη),
  • για το έτος 2019 σε 18,5 % (5 % ασφαλισμένου και 13,5 % εργοδότη) ,
  • για το έτος 2020 και εφεξής σε 20% (6,67 % ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη).

Συνεπώς, το Άρθρο 20 του Νόμου 3863/2010 περί εργοσήμου εργατών γης ισχύει, με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών.